Stanovy občianskeho združenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Názov - Akadémia - Moja cesta o.z. , sídlo – Karpatská 3091/6 , 811 05 Bratislava - Staré mesto – ďalej len združenie

Združenie, je dobrovoľnícka ,záujmová organizácia združujúca ľudí bez rozdielu rasy, národnosti , politickej príslušnosti a náboženského vyznania. Snahou združenia , je viesť svojich členov k hodnoteniu spôsobu života. Združenie., pôsobí na území Slovenskej republiky, svoje aktivity môže vyvíjať aj v zahraničí. Svoju činnosť vykonáva v súlade a princípmi demokracie ,ústavou a zákonmi SR.Článok II.
Hlavná činnosť


- Organizovanie školení , kurzov, besied, prezentácií ,relaxačných programov pre deti ,

- Organizovanie kultúrnych osvetových a športových podujatí

- Organizovanie vzdelávacích kurzov s cieľom rozvíjať vedomosti

- Konzultácie a poradenstvo v oblasti rozvoja - seba rozvoja

- Spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov

- Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnostiČlánok III.
Hlavné ciele

Realizáciou hlavnej činnosti chce združenie plniť tieto ciele:

- Prispievať k vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju občanov

- Budovať vzťah medzi ľuďmi a spájať s prírodou

- Práca s deťmi, denné tábory ,

- Zachovávanie kultúrnych hodnôt

- Rozvíjať vzťah ľudí k prírode, kultúre, športu .Článok IV.
Členstvo v združení


Vznik členstva

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa stávajú dobrovoľníci , teda fyzické osoby staršie ako 18 rokov vrátane, ktoré sa podieľajú na činnosti združenia , alebo iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré chcú napomôcť dosiahnutiu cieľov združenia, na základe písomnej žiadosti a rozhodnutia Správnej rady.
Členovia každoročne uhrádzajú členský príspevok. Výšku členského príspevku určuje Správna rada. Zaplatené členské príspevky sa nevracajú.
Správna rada vedie aktuálny zoznam členov združenia .


Zánik členstva

Členstvo zaniká:
- Vystúpením- dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
- Vylúčením z dôvodu nečinnosti, za vážne opakované porušenie stanov, poškodzovanie mena združenia alebo iných vážnych dôvodov
- Zánikom združenia.
- Úmrtím člena, zánikom právnickej osoby
V prípade zániku členstva ,zaniká aj mandát v Správnej rade


Práva člena

Každý člen má právo :
- Voliť na Valnom zhromaždení členov Správnej rady
- Byť volený na Valnom zhromaždení za člena Správnej rady
- Podieľať sa na činnosti združenia
- Byť informovaný o činnosti združenia
- Podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia
- Používať symboliku združenia. v súlade so stanovami a cieľmi OZ.
- Byť uvoľnený z funkcií v orgánoch združenia na vlastnú žiadosť
Povinnosti člena

Každý člen je povinný:
- Dodržiavať stanovy a smernice združenia.
- Vykonávať zodpovedne funkcie v orgánoch združenia , do ktorých bol zvolený , a ktoré prijal
- Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti
- Podľa svojho svedomia , rozsahu svojich možnosti a schopností pomáhať orgánom združenia
- Ochraňovať a zveľaďovať majetok a chrániť záujmy združenia
- Platiť členské príspevky
-


Článok V.
Orgány


1.Orgánmi združenia , sú: Valné zhromaždenie , Správna rada – Predseda, Podpredseda, Tajomník

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.. Tvoria ho všetci prítomní členovia , pričom každý člen má jeden hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné.
Riadne valné zhromaždenie sa koná každý kalendárny rok, najneskôr do konca dvanásteho mesiaca roka. Zvoláva ho ktorýkoľvek člen Správnej rady, aspoň 4 týždne pred jeho konaním.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné ,ak bol o jeho čase a mieste včas informovaný každý člen.
Valné zhromaždenie:
- Schvaľuje plán činností
- Prerokúva správu činnosti a hospodárení za príslušný rok
- Rozhoduje o zrušení združenia zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpuzstením
- Rozhoduje o vstupe združenia do akéhokoľvek združenia či organizácie
- Menuje likvidačnú komisiu
- Volí Správnu radu – riadne Valné zhromaždenie
- Odvoláva členov Správnej rady, volí novú Správnu radu – mimoriadne Valné zhromaždenie

3.Správna rada je v čase medzi riadnymi Valnými zhromaždeniami a mimo času trvania mimoriadnych Valných zhromaždení najvyšším orgánom združenia.

Správna rada je zložená z troch členov združenia. Jej funkčné obdobie začína dňom zvolenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predseda a podpredseda je volený členmi Správnej rady.
Konať v mene združenia, je oprávnený predseda, prípadne ním poverená osoba..

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Uznášania schopná je len v prípade , ak sú prítomní všetci jej členovia. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Každý jej člen má jeden hlas.

Správna rada:
- Riadi činnosť združenia
- Volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu a podpredsedu Správnej rady
- Schvaľuje zmeny stanov
- Schvaľuje rozpočet združenia
- Schvaľuje ročnú účtovnú závierku
- Ustanovuje do funkcie tajomníka


Článok VI.
Zásady hospodárenia


Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
Príjmy združenia tvoria:
- Členské príspevky
- Príjmy z hlavnej činnosti
- Príjmy z dotácií
- Príjmy z grantov
- Dobrovoľné príjmy
- Iné príjmy
-


Článok VII.
Zrušenie OZ


Združenie , sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie viac ako troma štvrtinami hlasov.
V prípade , ak dôjde k zrušeniu združenia ,Valné zhromaždenie menuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu združenia. Likvidačná komisia najskôr vyrovná všetky jeho dlhy a záväzky a zostatok sa rozdelí podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia.Článok VIII.
Záverečné ustanovenia


Všetky špecifické činnosti združenia upravujú vnútorné smernice ,ktoré schvaľuje Správna rada.
Smernice sú podriadené stanovám a nesmú im protirečiť. Zmeny stanov schvaľuje Správna rada.